.::. Lisansız Elektrik Üretim Başvurusu .::.

 

 

 

Yönetmelik kapsamında istenilen bilgi ve belgeler hazırlanarak çağrı mektubuna başvuru yapılır.

Başvuru ilgili şebek işletmecisi tarafından ilk olarak ön değerlendirmeye, sonrasında teknik değerlendirmeye alınır.

Teknik değerlendirme sonucu olumlu bulunan başvuru için ilgili dağıtım şirketi çağrı mektubu düzenler.

90 gün içerisinde hazırlanan proje TEDAŞ/EDAŞ onayına sunulur.

Proje onayından sonra, 30 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalanır.

Bağlantı anlaşması AG bağlantı grupları için 1 yıl, OG bağlantı grupları için 2 yıl içerisinde tesis edilmektedir.

Tesisin devreye alınmasından sonra sistem kullanım anlaşması imzalanır.

 

.::. Lisansız Elektrik Yönetmeliği Kapsamında İstenilen Evraklar .::.

 

Lisansız üretim Bağlantı Başvuru Formu

Tüzel kişiyi temsil ile imza yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”

Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler.

Üretim tesinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge.

Tüketim tesis(ler)ine ilişkin bilgiler. 1- Mevcut tüketim tesisleri için Tekil Kod. 2- Kurulması planlanan tüketim tesinine ilişkin; a- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge. b- Onaylı elektrik proje kapağı.

Başvuru ücretinin ilgili şebeke işletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont (250kW ve aşağısı için başvurularda ücret alınmamaktadır.)

Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu (Bir CD ile Excel Formatında da sunulması gerekmektedir.)

Lihkab ve Harita Mühendisi onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi.

Yönetmeliğin 37. Maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan (Ek-1)

Kep adresi ve varsa ortakların TCK No’ları/hisse oranları (MEDAŞ için yapılacak başvurularda)

Firmanın iletişim bilgileri.